ศัลยกรรมช่องปาก : การเสริมกระดูก

การปลูกถ่ายกระดูก (Bone graft)

การปลูกถ่ายกระดูกเป็นวิธีการทางทันตกรรมที่มีสำคัญอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาทางทันตกรรมที่เกิดจากการมีปริมาณของกระดูกขากรรไกรที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ เช่น ในกรณีของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม หรือ ปัญหาการมีรูปหน้าที่ผิดปกติ เป็นต้น

ปัจจุบันการปลูกถ่ายกระดูกได้มีความสำคัญมากขึ้นจนเกือบจะรวมอยู่ในขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการปลูกรากฟันเทียม เนื่องจากผู้เข้ารับบริการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมมักจะมีปริมาณกระดูกบริเวณขากรรไกรที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับรากฟันเทียม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสลายตัวของกระดูกรองรับฟันหลังจากที่ต้องสูญเสียฟันบริเวณนั้นไป ในบางกรณีการเสื่อมสลายตัวของกระดูกขากรรไกรสามารถส่งผลกระทบต่อโครงหน้าของบุคคลนั้นอีกด้วย

ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาของปริมาณกระดูกเพื่อการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมนั้นอาจเป็นเรื่องที่ยาก แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาทำให้การปลูกถ่ายกระดูกสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเพื่อให้ได้ขนาดและปริมาณตามที่ต้องการ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับรากฟันเทียมไททาเนียมมากยิ่งขึ้น 

วัสดุที่ใช้ในการปลูกถ่ายกระดูก(Grafting Material)

วัสดุที่ใช้ในการปลูกถ่ายกระดูกประเภทต่างๆมีดังนี้

  • เนื้อเยื่อปลูกถ่ายอาตมัน (Autograft หรือ autogenous bone graft)
  • เนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ (Allograft หรือ allogenic bone graft หรือ Homograft)
  • เนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ (Xenograft หรือ xenogenic bone graft) 
  • สารปลูกถ่าย (Alloplast หรือ alloplastic bone graft) 
  • ปัจจัยการเจริญเติบโต (Growth Factors) 

 

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ใช้วิจารณญานในการเลือกประเภทของวัสดุที่จะใช้ในการปลูกถ่ายกระดูกให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล เนื่องจากวัสดุแต่ละประเภทจะมีวัตถุประสงค์และข้อดีในการใช้ที่แตกต่างกัน