ศัลยกรรมช่องปาก

การบริการในด้านการผ่าตัดทางทันตกรรมนั้นได้แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆซึ่งแยกตามความต้องการของผู้เข้ารับบริการดังนี้ 

  • การผ่าตัดเพื่อผ่าฟันคุด
  • การถอนฟัน
  • การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognathic surgery)
  • การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูก (Bone graft surgery)
  • การผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียมไททาเนียมกับกระดูกขากรรไกร (Osseointegrated implant surgery)
  • การผ่าตัดเพื่อเตรียมสันเหงือกก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ (Pre-prosthetic surgery)
  • การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร (Surgical correction of jaw excess/deficiency)
  • การปรับตำแหน่งขากรรไกรล่าง (Mandibular setback/advancement)
  • การจัดการกับรูปหน้าที่ผิดปกติ (Management of facial deformities) 
  • การเข้ารับการปรึกษาทางทันตกรรมรวมไปถึงการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางเป็นสิ่งที่สำุคัญและมีจำเป็นเสมอก่อนที่จะเริ่มการรักษาในทุกกรณี