ทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง BIDH

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ผศ.รท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต DDS., MSC.,

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • DDS., Prince of Songkhla University
 • Certificate in Clinical Dentistry (Prosthodontics), University of North Carolina, USA
 • Certificate in Clinical Dentistry (Implantology), University of Florida, USA
 • Certificate in Clinical Dentistry (in Oral and Maxillofacial Surgery), University of Florida, USA

ผศ.รท.ทพ. ปรีดา พึ่งพาพงศ์ DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina at Chapel Hill, USA

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery

ทพ. กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Ex-Lecturer in Prosthodontics, University of North Carolina at Chapel Hill, USA

ทพ. ประณัย นาคะปักษิณ DDS., MSC.,

 • Master of Science in Dentistry, Indiana University, IN, USA
 • DDS., Mahidol University
 • Certificate in Prosthodontics, Indiana University, IN, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, University of Florida, FL, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, Loma Linda University, CA, USA
 • Diplomate, Canadian Board of Prosthodontics
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Associate fellow, American Academy of Implant Dentistry
 • Lecturer, Mahidol University
 • Ex-Lecturer, University of Florida

ทพ. ประการ ธนะศรีสืบวงศ์ DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)
 • Graduate Diploma in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University
 • Certificate in Advanced Surgical Implant Fellowship, University of California, Los Angeles, USA
 • Ph.D. in Oral biology (Bone regeneration), Mahidol University
 • Full-time Lecturer in Oral Surgery and Implant Dentistry at Mahidol University
 • Instructor, Master of Science Program in Implant Dentistry, Mahidol University
 • Board of Committee, Thai Association of Dental Implantology
 • ITI study club director
 • First prize ITI South east Asia poster competition 2019
 • First runner up for poster presentation Bangkok International Symposium of implant dentistry 2017

รศ. ทพญ. กนกวรรณ นิสภกุลธร DDS., PHD.

 • PhD in Oral Biology, University of Minnesota, USA
 • DDS (Honors), Chulalongkorn University
 • Certificate of Advanced Education in Periodontology, University of Minnesota, USA
 • Diplomate American Board of Periodontology and Implant Surgery
 • Diplomate Thai Board of Periodontology

ทพญ. อริสสา อำนวยโชติทวี DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท หลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงามและรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Advanced Implantology, UCLA, USA

ทพญ. บุญญนาถ กึนสี DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
 • ประกาศนียบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2542
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา 2544
 • Fellowship ของ ICOI (international congress of implantologist)
 • Fellowship of the California implant institute 2557


กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทพ. ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MDSc. Orthodontist Chang Gung University
 • Cert. Invisalign, Align Technology, Inc.

ทพ. เจริญชัย เจนกุลประสูตร DDS., MSC.,

 • DDS., Prince of Songkla University
 • MSc., Dental Science in Orthodontics, University of Queensland, Australia
 • Diplomate of Dental Board of Australia
 • Ex-lecturer Oral Health Centre of Western Australia (OHCWA), University of Western Australia
 • Member of Australian Dental Association (ADA)
 • Member of Australian Society of Orthodontics (ASO)
 • Member of Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA)

ทพ. พรศักดิ์ ตันตาปกุล DDS., MSC.,

 • DDS., Prince of Songkla University
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of London, UK
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Taiwan
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Japan

ทพญ. วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล DDS., MSD.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, USA
 • Certificate in Orthodontics, Case Western Reserve University, USA
 • Craniofacial Orthodontic Fellowship, Rainbow Babies and Children’s Hospital, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics.


กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์โรคเหงือก

รศ. ทพญ. กนกวรรณ นิสภกุลธร DDS., PHD.

 • PhD in Oral Biology, University of Minnesota, USA
 • DDS (Honors), Chulalongkorn University
 • Certificate of Advanced Education in Periodontology, University of Minnesota, USA
 • Diplomate American Board of Periodontology and Implant Surgery
 • Diplomate Thai Board of Periodontology


กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทพ. กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Ex-Lecturer in Prosthodontics, University of North Carolina at Chapel Hill, USA

ผศ.ทพ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSc., Prosthodontics, Chulalongkorn University.
 • Certificate Prosthodontics, Georgia Regent University, USA
 • Certificate in Esthetic and implant Dentisty, Georgia Regent University, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Assistant Adjunct Professon, Georgia Regent University
 • Accreditation Board Certify by American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).

ทพ. พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ DDS, MSD

 • MScD, Indiana University School of Dentistry, USA
 • Advanced Education Programs in Prosthodontics Indiana University School of Dentistry, USA
 • DDS., Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University
 • Board of Committee, Thai Prosthodontics Association (TPA)
 • Part-Time Assist. Professor, Prosthodontics Faculty, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University

ทพ. ประณัย นาคะปักษิณ DDS., MSC.,

 • Master of Science in Dentistry, Indiana University, IN, USA
 • DDS., Mahidol University
 • Certificate in Prosthodontics, Indiana University, IN, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, University of Florida, FL, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, Loma Linda University, CA, USA
 • Diplomate, Canadian Board of Prosthodontics
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Associate fellow, American Academy of Implant Dentistry
 • Lecturer, Mahidol University
 • Ex-Lecturer, University of Florida

ทพญ. นลินา ณรงค์ชัยกุล DDS.,

 • DDS, Chulalongkorn University
 • Certificate in Prosthodontics, New York University, U.S.A.

ทพ. ปวร พรกิตติธีรกุล DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. วิชุลดา พุนทิกาพัทธ์ DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ University of Michigan, USA
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ, University of Michigan, USA
 • ประกาศนียบัตร Lumineers technique work shop in Bangkok, Den-Mat Holdings, LLc

รศ.ทพ.สุพจน์ ธนะสมบูรณ์ DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโททันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

ทพญ. เกศินี พัฒนเจริญ DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโททันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรรากฟันเทียม Tufts University School of Dental Medicine (Boston, USA)

ทพ. สนธิ ศิริมัยDDS., MSC.,

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Boston University, USA
 • ประกาศนียบัตรในการศึกษาระดับปริญญาโท (CAGS) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ School of Dental Medicine, Boston University, USA
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ. ชยภัทร ส่งไพศาล DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทพ. นรชัย วงศ์กรเชาวลิต DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ. กฤษณา ไตรยปัญจวิทย์ DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ. จรัญญา พลชัย DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิทยาเอนโดดอนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

ทพญ. จารุมา ศักดิ์ดี DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Endodontics; Harvard University
 • Doctor of Medical Sciences; Harvard University
 • Lecturer, Srinakharinwirot University

ทพ. คงธรรม วิมลสุทธิกุล DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์


กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery

ทพ. ประการ ธนะศรีสืบวงศ์ DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)
 • Graduate Diploma in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University
 • Certificate in Advanced Surgical Implant Fellowship, University of California, Los Angeles, USA
 • Ph.D. in Oral biology (Bone regeneration), Mahidol University
 • Full-time Lecturer in Oral Surgery and Implant Dentistry at Mahidol University
 • Instructor, Master of Science Program in Implant Dentistry, Mahidol University
 • Board of Committee, Thai Association of Dental Implantology
 • ITI study club director
 • First prize ITI South east Asia poster competition 2019
 • First runner up for poster presentation Bangkok International Symposium of implant dentistry 2017

ทพ. องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ DDS., MSC.,

 • DDS , Faculty Of Dentistry , Mahidol University , Bangkok , Thailand
 • Master Degree in Maxillofacial Prosthetics and Dental Oncology, Mahidol University
 • Graduate Diploma in Clinical Science Programme in Maxillofacial Prosthetics (International Programme ), Mahidol University
 • Certificate in 1-Year Master Program in Implant Dentistry, University of California Los Angeles(UCLA), USA

ทพญ. จรีวรรณ พลชัย DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันต์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ. ณฤษพร ชัยประกิจ DDS.,

 • Doctor of Dental Surgery, Thammasat University, Thailand
 • Diplomat Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Certification in Oral and Maxillofacial Surgery, Chulalongkorn University, Thailand
 • Certification in Advanced Dental Implantology, Thailand
 • Certification in Oral and Maxillofacial Oncology and Reconstructive Surgery, Peking University School of Stomatology, Beijing, China
 • Certification in Facial Aesthetic and Surgery-First Orthognathic Surgery (5th), Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
 • Certification in Cleft Lip and Palate Surgery, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
 • Certification in Advanced Botulinum Toxin, Korea
 • Certification in Facial Plastic Surgery, Thailand
 • Certification in Facial Aesthetic and Surgery-First Orthognathic Surgery (6th), Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan

ทพ. สุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรOral and Maxillofacial Surgery จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. บุญญนาถ กึนสี DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
 • ประกาศนียบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2542
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา 2544
 • Fellowship ของ ICOI (international congress of implantologist)
 • Fellowship of the California implant institute 2557


กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ผศ.ทพ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSc., Prosthodontics, Chulalongkorn University.
 • Certificate Prosthodontics, Georgia Regent University, USA
 • Certificate in Esthetic and implant Dentisty, Georgia Regent University, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Assistant Adjunct Professon, Georgia Regent University
 • Accreditation Board Certify by American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).

ทพญ. ปราณี กริชพิพรรธ DDS., MDSC.,

 • DDS., Prince of Songkla University
 • Master of Science in Dentistry (Operative Dentistry) Indiana University
 • Certificate in Operative Dentistry, Indiana University
 • American Board of Operative Dentistry
 • Former full-time Lecturer, Prince of Songkhla University
 • Former full-time Lecturer in Restorative Dentistry Dept, National University of Singapore

ทพญ. อริสสา อำนวยโชติทวี DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท หลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงามและรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Advanced Implantology, UCLA, USA


กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทพญ. กุลปรียา วิริยะกมลชัย DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Honorable Rewards for Class V Filling Challenge from Aj AMARA MOUNGMINGSUK Foundation

ทพญ. เหมือนจันทร์ เลิศวิวัฒน์กุล DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. นิษณา เข็มทอง DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล


กลับไปด้านบน